قاره ی اروپا یکی از کم مساحت ترین قاره های جهان می باشد که می توان اروپا را دنباله ی قاره ی پهناور و مرتفع آسیا دانست.برخی از جغرافیدان ها دو قاره ی آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا گفته اند. با این وجود رشته کوه اورال به عنوان یک مرز طبیعی، این دو قاره را از یک دیگر جدا می کند.

استانبول تنها شهری است که در دو قاره آسیا و اروپا قرار دارد.